Ubytovací podmínky

1. Host při nástupu k ubytování vyplní ubytovací lístek. Podle vyplněných údajů ubytovatel hosta tuzemce zaeviduje a cizince zapíše do domovní knihy.

2. V ceně pobytu je zahrnuto ložní prádlo, ručníky a přezůvky je nutné mít vlastní.

3. Host má právo užívat prostory, které mu byly k ubytování vyhrazeny, jakož i užívat další prostory a příslušenství ubytovacího zařízení. Parkování vozidel je zajištěno na pozemku, či na dalších k tomu vyhrazených prostorách ubytovacího objektu.

4. Ubytovatel je povinen odevzdat hostovi prostory vyhrazené mu k ubytování ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistit mu nerušený výkon jeho práv spojených s ubytováním.

5. Při nástupu se host přesvědčí, zda vše souhlasí ve vybavení objektu. V případě závady ihned uvědomí majitele objektu, jehož povinností je závady neprodleně odstranit.

6. Hosté jsou povinni užívat prostory vyhrazené mu k ubytování řádně, a v těchto prostorách nesmí ubytovaný bez souhlasu uživatele provádět žádné změny.

7. Ubytovaným není dovoleno užívat tabákových výrobků vč. vodních dýmek uvnitř objektů a omamných látek (vyjma alkoholu) v celém areálu chat, a to pod pokutou 500,- Kč za každé takovéto zjištěné porušení a náhradu případné škody.

8. Host zanechá při odchodu objekt v uklizeném a řádném stavu.

9. V průběhu pobytu není hostovi dovoleno ubytování pozvaných návštěv a jiných osob.

10. Host nepoužívá v objektech vlastní elektrické spotřebiče s výjimkou těch, které slouží osobní hygieně (holící strojky, vysoušeče vlasů, apod.).

11. Host při odchodu z objektu vždy uzavře okna, vodovodní kohoutky, vypne elektrické přístroje a objekt uzamkne.

12. Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti do deseti let v pokoji a ostatních prostorách ubytovatele bez dozoru dospělých.

13. Host je odpovědný za všechny škody, které způsobí on nebo jeho doprovodné osoby ubytovateli, a jeho povinností je tyto škody uhradit a jejich výši si nechat potvrdit.

14. Ubytovaný je v průběhu pobytu povinen v objektu a společných prostorách areálu udržovat pořádek a čistotu, zachovávat noční klid a dbát na dobré „sousedské vztahy“.

15. Host může v areálu rozdělávat oheň pouze na místech k tomu určených – vyznačené ohniště, či krb. Po odchodu od ohniště nebo krbu host řádně uhasí oheň a zabezpečí, aby nevzniklo nebezpečí požáru.

16. V době ubytování hosta může ubytovatel objekt kontrolovat a přesvědčit se, zda je v objektu vše v pořádku a dle pravidel, a ověřit počet ubytovaných osob.

17. Host může odstoupit od smlouvy, ale nebude mu vrácena zálohová platba/kauce.

18. Ubytovatel může před uplynutím dohodnuté doby od smlouvy odstoupit, jestliže host v zařízení ubytovatele i přes výstrahu hrubě porušuje dobré mravy, noční klid, nebo jinak hrubě porušuje ustanovení ubytovacích podmínek.

19. Případné stížnosti a návrhy na zlepšení přijímá ubytovatel.

20. Ubytovaný bere na vědomí, že případné pojistné události nejsou v režii pronajimatele.

Podmínky pronájmu

Pronájem chaty je možno rezervovat si e-mailem nebo telefonicky. Rezervace se bere jako platná až po připsání zálohové platby – kauce ve výši 2.000,- Kč na účet provozovatele. Tato zálohová platba bude vyúčtována na konci pobytu a slouží k úhradě případně vzniklých škod. V den příjezdu po osobním předání chaty bude klientem rovněž uhrazena platba za pronájem, za celé rezervované období.

Den příjezdu

Dobu příjezdu je nutné si dohodnout předem v rozmezí od 13:00 do 17:00 hod. Pokud tomu nebrání odjezd předchozích hostů, je možné využít u víkendových pobytů, příjezd již v ranních nebo dopoledních hodinách. Před Vaším příjezdem se s Vámi telefonicky spojíme a dohodneme si přesnější hodinu příjezdu.

Den odjezdu

> Rovněž dobu odjezdu je nutné si dohodnout telefonicky nebo SMS zprávou v rozmezí od 8:30 do 10:00 hod. Opět, pokud tomu nebrání příjezd nových hostů, je možné využít u víkendových pobytů, odjezdu až ve večerních hodinách, a to zdarma.

Domácí mazlíčci nejsou povoleni!

Platební podmínky

1. Úhrada za pobyt:

Platby je možno provádět bezhotovostně - minimálně 7 pracovních dní předem nebo v hotovosti - při příjezdu.

2. Storno podmínky:

V případě storno pobytu propadá zálohová platba – kauce v celé výši 100%. Storno-poplatky se neúčtují v případě, že si zákazník sám zajistí za sebe odpovídající náhradu – v tomto případě je již zaplacená částka za pobyt vinkulována ve prospěch platby náhradníka. Pronajímatel má právo pobyt zrušit v případě, že dojde k vážným a nepředvídatelným okolnostem (např. živelná pohroma, katastrofa, jiné nenadálé události), pro které není možné řádný průběh pobytu zajistit. Zákazník nemá právo požadovat žádné další náhrady. Pronajímatel nezodpovídá za provoz sportovních, kulturních a rekreačních zařízení, restaurací a obchodů v okolí, avizovaných na jeho stránkách.

3. Účel zálohové platby – kauce

Účelem zálohové platby – kauce, je zajištění úhrady škody, která může vzniknout poškozením pronajatého objektu či jeho zařízení a vybavení nebo v důsledku nedodržení ubytovacího řádu. Kauce Vám bude vyúčtována bezhotovostním převodem, ve prospěch vašeho účtu, do sedmi pracovních dnů od převzetí chaty při ukončení pobytu. Nebo po domluvě, v hotovosti.


REZERVACE

KONTAKT

Jaroslav Mézl

E-mail:
jarda.mezl@seznam.cz
Tel.: 777 170 100

Monika Mézlová

E-mail:
moncamezlova@seznam.cz
Tel.: 739 432 437